ENTELE.PENTELE:

Muzeum Sztuki w Łodzi już po raz piąty podjęło współpracę z Akademią Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego, tworząc studentkom i studentom możliwość współpracy z artystami i kuratorkami w ramach projektu artystyczno-edukacyjnego. W ramach tej edycji w rolę mentora wcielił się Igor Krenz, którego praktykę z filmem eksperymentalnym młode artystki i artyści wykorzystali jako punkt wyjścia do reakcji na epidemiczne restrykcje. Efektem owego doświadczenia twórczego, eksplorującego także pewne cyfrowe ograniczenia współczesnych technologii, jest interaktywna strona internetowa uruchamiająca działania odbiorców.

W założeniu warsztaty miały na celu przygotowanie wspólnego projektu wystawienniczego. Zamierzenia te musiały jednak ulec rewizji związanej z pandemią. Dlatego opiekunowie projektu i jego uczestnicy sięgnęli do łódzkich tradycji neoawangardowych i idei filmu składkowego jako alternatywnej formy prezentacji prac grupy artystów. Treść filmów została dodatkowo zdeterminowana rodzajem „łańcuszka”, w którym każdy z twórców wybiera dzieło jednego artysty, ale musi również odnieść się do dzieła wybranego przez sąsiada. Intertekstualne tropy stały się metodą na budowanie relacji pomiędzy pracami i sposobem na ukształtowanie narracji.

Zdaniem uczestników przebieg tegorocznych warsztatów opisać można jako „systematyczne wyzbywanie się kontroli”. Obranie sprzyjającej wynikaniu przypadków formuły, wystąpienie po drodze kolizji komunikacyjnych między uczestnikami, wreszcie podjęcie decyzji o świadomym dążeniu do stanu losowości – są to działania, za sprawą których projekt coraz wierniej upodabniał się do wyliczanki, aż „zasłużył” na nazwę „entele.pentele”.

„Entele.pentele” funkcjonować może jako film liniowy i dzieło przypadku. Współistnieją z nim dwa generatory. W pierwszym z nich poszczególne epizody wideo można ze sobą łączyć, zderzać, przekładać oraz symulować między nimi połączenia inne od tych pierwotnie zaplanowanych. Za sprawą drugiego generatora każdy odwiedzający zostaje nominowany do utworzenia własnego epizodu, kierując się zasadami analogicznymi do tych, które przyjęło 16 uczestników warsztatów.

For the fifth time now Muzeum Sztuki in Łódź has undertaken the cooperation with the Strzemiński Academy of Art, creating the opportunity for the students to work together with artists and curators as part of an artistic and educational project. This year’s edition hosts Igor Krenz as the students’ mentor, whose experimental film practice became a starting point for young artists to respond to the restrictions induced by the coronavirus pandemic. The result of this creative experience, which also explores some of the digital limitations of modern technologies, is an interactive website that invites recipients to act.

The idea of the workshop was to prepare a joint exhibition project. The original project, however, had to be reviewed due to the pandemic. That is why the project supervisors and its participants reached out to Łódź neo-avant-garde traditions and the idea of a ‘composite’ film as an alternative form of presenting a work of a group of artists. The content of the films was additionally determined by the type of ‘chain’ rule, in which each of the participants chooses the work of one artist but must also refer to the work chosen by their neighbour. Here, the inter-textual clues become a method for building relationships between particular works and a way to shape the narration.

According to the participants, the course of this year's workshops can be described as ‘systematically relinquishing control’. Choosing a favourable formula for creating a variety of coincidental situations, communication collisions occurring along the way between the participants, and then making a decision about the conscious pursuit of the state of randomness are all actions through which the project more and more closely starts resembling a counting-out rhyme until it finally ‘deserves’ to be called ‘entele.pentele’ [Hickory Dickory Dock].

‘Entele.pentele’ may function as a linear film or be totally coincidental. There are two generators coexisting within it. In the first of them, individual video episodes can be combined, collided with each other, transposed and connections between them, different to those originally planned, can be simulated. Thanks to the second generator, each visitor is nominated to create their own episode, following the same rules as those adopted by all sixteen workshop participants.

GENERATOR

Utwórz obieg zamknięty, w którym porusza się film. Wygeneruj losowy montaż trzech epizodów. Spróbuj dostrzec w nim sens lub uznaj, że wcale go nie ma.

Create finished video-cycle. Generate random edit that consists of three different episodes. Try to notice some kind of sense or connections in it or just decide that there's none.

CHALLENGE

Wygeneruj dwa odniesienia. Złącz je we własnym, jednominutowym epizodzie. Wyślij podpisany film (imię i nazwisko oraz wylosowane odniesienia) o wymiarach 1920x1080px w formacie MP4 za pomocą WeTransfer na adres: entelepentele2020@gmail.com i stań się częścią ENTELE.PENTELE. Masz czas do 31 lipca.

Generate two references. Connect them in your own, 1-minute long episode. Send us your video (named with your full name and selected references) in 1920x1080px resolution as a MP4 file via WeTransfer to the address: entelepentele2020@gmail.com and become a part of ENTELE.PENTELE. You have time until July 21st.

&